ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติชาดก

ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เพื่อสมทบทุนสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสาขาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๒๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

กำหนดการเทศน์มหาชาติ เทศการวันอาสาฬหบูชา
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๖-๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖
*********
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. กัณฑ์คาถาพัน แสดงโดย พระสรภาณกวี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๑๐ น. กัณฑ์ทศพร แสดงโดย พระเทพวิริยาภรณ์ วัดหัวลำโพง
เวลา ๑๕.๒๐-๑๖.๒๐ น. กัณฑ์หิมพานต์ แสดงโดย พระครูศรีปัญญาธร วัดสังกระจายน์

วันพุธที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ทานกัณฑ์ แสดงโดย พระครูโฆษิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม
เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๑๐ น. กัณฑ์วนปเวศน์ แสดงโดย พระมหาสิน ฐิตเมโธ วัดหลักสี่
เวลา ๑๕.๒๐-๑๖.๒๐ น. กัณฑ์ชูชก แสดงโดย พระครูวิธานธรรมปรีชา วัดดอนเมือง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. กัณฑ์จุลพน แสดงโดย พระครูสรีปริยัติคุณ วัดนาคกลาง
เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๑๐ น. กัณฑ์มหาพน แสดงโดย พระมหาสม สุทฺธิปภาโส วัดหลักสี่
เวลา ๑๕.๒๐-๑๖.๒๐ น. กัณฑ์กุมาร แสดงโดย พระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. กัณฑ์มัทรี แสดงโดย พระครูวิภัชอรรถวาที วัดเสมียนนารี
เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๑๐ น. กัณฑ์สักกบรรพ แสดงโดย พระมหากรวิก อหึสโก วัดสุทัศน์ฯ
เวลา ๑๕.๒๐-๑๖.๒๐ น. กัณฑ์มหาราช แสดงโดย พระครูวินัยธรมานพ กนฺตสีโล วัดพระเชตุพนฯ

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ฉกษัตริย์ แสดงโดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ
เวลา ๑๔.๑๐-๑๕.๑๐ น. กัณฑ์นครกัณฑ์ แสดงโดย พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส

Mahachat Chadok Wat Mahathat

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดร

เป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล คือ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการจัดเป็นประจำระหว่างเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ หรือเดือน ๑ ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลี จำนวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ลักษณะการเทศน์เรียกว่า เทศน์คาถาพัน หรือเทศน์มหาชาติ มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ได้มีการแต่งเป็นร่ายยาวด้วยท่วงทำนองอันเพราะพริ้ง และการเทศน์แต่ละกัณฑ์ ก็จะมีท่วงทำนองที่แตกต่างกันออกไป เป็นการสั่งสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ รู้จักให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และเป็นการสรรเสริญพระเกียรติคุณขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระนามว่า เวสสันดรในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เชื่อว่าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ จบภายในวันเดียว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ

๑) จะได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
๒) จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
๓) จะไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
๔) จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี และความสุข
๕) จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: