โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล
เพื่อสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดมหาธาตุ ในประเทศเนเธอร์แลนด์
วันมาฆบูชาที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่า

ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันพระพุทธศาสนา ได้แผ่ขยายไปยังนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสมองเห็นการณ์ไกล จึงได้ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลายประเทศ ที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านได้มอบหมายให้ พระมหาจำเริญ เขมวีโร เป็นผู้นำในการจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ชาวไทยและต่างชาติ และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของพระศาสนา จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจยิ่ง เป็นเหตุให้สถานที่อยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และกิจกรรมด้านอื่นๆ ล่าสุดส่วนราชการท้องถิ่นอนุญาตให้กิจกรรมภายในวัดมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๒๕ คน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาสถานที่แห่งใหม่ เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน

สถานที่แห่งใหม่
บัดนี้ได้สถานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ คือ
๑. มีอาคารที่พักเพียงพอต่อการจัดฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและกิจกรรมทางพระศาสนาด้านอื่นๆ เพียงปรังปรุงก็สามารถใช้งานได้รองรับคนได้กว่า ๓๐๐ คน
๒. การคมนาคมสะดวกมีรถเมล์ผ่านหลายสาย ห่างจากเมืองอัมสเตอร์ดัม ๒๐ กม.และห่างจากสนามบินแห่งชาติ (Schiphol) ๓๕ กม.
๓. สถานที่ร่มรื่น เป็นเอกเทศ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อว่า Leeghwaterrpark 7
๔. สามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้ง รองรับคนได้ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน มีสถานที่จอดรถยนต์ ประมาณ ๑๐๐ คัน
สถานที่ดังกล่าว อำเภอ Purmerenได้ตกลงขายให้ในราคา ๘๒๐,๐๐๐ ยูโร (ประมาณ ๓๖ ล้านบาท) ขณะนี้รอเพียงสัญญาซื้อขายเท่านั้น แต่ทางวัดยังขาดเงินในการซื้อครั้งนี้ จำนวน ๑ แสนยูโร หรือประมาณ ๔ ล้านบาท

ร่วมด้วยช่วยกันรังสรรค์งานเผยแผ่
ให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วโลก
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญ และหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ และสืบสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงยั่งยืนของพระศาสนานำพาสันติสุขร่มเย็นสู่ชาวโลก

วัตถุประสงค์
– เพื่อปรับปรุงให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พุทธศาสนา ในโซนยุโรปตะวันตกตอนเหนือ
– เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
– เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
– เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ติดต่อสอบถามและบริจาคได้ที่
คณะ ๕ วัดมหาธาตุ โทร. ๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑, ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑
ฝ่ายธรรมวิจัย ห้อง ๑๐๖ ตึก มจร. โทร. ๐๒-๒๒๒-๒๘๓๕
อาคารศูนย์วิปัสสนานานาชาติ โทร. ๐๒-๒๒๓-๖๘๗๘
มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุ หน้าคณะ ๒ โทร. ๐๒-๒๒๒-๑๙๗๙
สำนักงานจัดสรรผลประโยชน์ โทร. ๐๒-๒๒๓-๖๕๖๙

บริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทย
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขบัญชี 654-2-056893
ชื่อบัญชี “วัดมหาธาตุ เพื่อศูนย์วิปัสสนาในเนเธอร์แลนด์”
แฟกซ์หลักฐานการบริจาคไปที่ ๐๒-๒๒๓-๓๐๙๑, ๐๒-๒๒๓-๓๗๔๓

บริจาคผ่านไปรษณีย์สั่งจ่าย ปณ.หน้าพระลาน
ในนาม พระธรรมสุธี เจ้าอาวาส วัดมหาธาตุ คณะ ๒
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

มอบหลวงพ่อพระศรีสรรเพชญ์เป็นที่ระลึก
ทำบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท รับหน้าตัก ๙ นิ้ว(ปิดทอง)
ทำบุญ ๓๐,๐๐๐ บาท รับหน้าตัก ๙ นิ้ว (รมดำ)
ทำบุญ ๒๐,๐๐๐ บาท รับหน้าตัก ๕ นิ้ว (ขัดเงา)
ทำบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท รับหน้าตัก ๕ นิ้ว (รมดำ)
ทำบุญ ๕,๐๐๐ บาท รับสมเด็จอรหัง ชุดใหญ่

 ภาพกิจกรรมจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: