วิปัสสนากัมมัฏฐาน

วิปัสสนากัมมัฎฐาน ตามแบบมหาสติปัฏฐานสูตร

สำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิิ์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • คณะ 5 วัดมหาธาตุฯ
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทร. 02 – 222 6011
  02 – 222 4981
 • ศูนย์วิปัสสนากัมมัฎฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุฯ
  อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทร. 02 – 223 6878

>Scroll down for English version<

ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน
เปิดปฏิบัติธรรมทุกวัน

เวลาราการปฏิบัติ
๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น.ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.เดินจงกรม-นั่งสมาธิ/แผ่เมตตา
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.รับประทานอาหารเช้า / ทำกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.เดินจงกรม – นั่งสมาธิ /แผ่เมตตา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.ทำกิจส่วนตัว
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.บรรยายธรรมเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.เดินจงกรม – นั่งสมาธิ / แผ่เมตตา
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.ดื่มน้ำปานะ / ทำกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.บรรยายธรรมพิเศษทุกวันพระ
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.เดินจงกรม – นั่งสมาธิ / แผ่เมตตา
๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.

สอบอารมณ์รวม

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเตรียมก่อนเข้าปฏิบัติ  ที่ศูนย์ทั้ง ๒ แห่ง

– บัตรประจำตัวประชาชน
– ชุดขาว (ที่ศูนย์ทั้ง ๒ แห่ง มีจำหน่าย)
– ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน เป็นต้น
– ยาประจำตัว (ถ้ามี)

 


For foreigners

1. Objectives of the program:

– To lead one’s life correctly according to the Buddha teachings;
– To cultivate the mind (mindfulness);
– To be the device for problem solving in daily life;
– To be familiar with roles of Thai Buddhist monks in the society;
– To lead one’s life to the cessation of suffering (Nirvana).

2. Organizers:
The monks in Section 5;
The committees of Wat Mahadhatu.

3. Budget:
From donations by devotees;
From donations by practitioners.

4. Qualification of participants:
– Intention to practice insight meditation;
– Intention to practice according to the instructor;
– Having a good health and no dangerous diseases;
– Following the meditation course strictly.

5. Personal requirement for over-night stay:
– White clothing (available);
– Soap, toothpaste and brush, towel, sleeping bag (blankets and pillow available), personal medicines if needed.

6. The obtained benefit:
– To understand the right way of leading one’s life according to the Buddha teachings;
– To understand the way of solving difficulties in daily life in the right way;
– To understand the supreme aim of the life (mind and body).

7. Daily retreat timetable:
Afternoon: 1.00- 4.00 p.m.
Evening: 6.00- 8.00 p.m.

8. Group retreat is accepted by giving information at least 2-3 weeks prior the schedule. Details of
number, age, country, and duration of the practice are most helpful.

Remarks: Anyone who likes to take part in any of the above period or the whole day and/or support the program in either offering food or donation for the cost of utilities, kindly contact:

WAT MAHADHATU, SECTION 5
Maharaj Road, Phranakorn, Bangkok 10200,
Tel. 0-2222 6011, 0-2222 4981,
Fax. 0-2223 3091

Particulars
1. Get information from the front desk;
2. Register your name and address;
3. Put on White clothes;
4.Orientation and demonstration;
5. Start meditating and practice individually;
6.Talking and cell phone are prohibited;
7.Food available at 6.00 am., and 11.00 am.Beverage served at 3.00 pm.
8. For over-night stay: One must take five or eight precepts and request to be a yogi/meditator;
9. Chanting at 07.00 am.; get instruction then meditate to 10.00 .;
10. Personal free time, washing clothesfetef, etc.;
11. Chanting at 1.00 pm., get instruction then meditate to 4.00 pm.;
12. Chanting at 6.00 pm., get instruction then meditate to 8.00 pm.;
13. Dhamma talk at 8.00 pm. for an hour;
14. Continue to meditate until bed time;
15. Any doubts, problems or discussion should be made only with the instructors;
16. Leaving the compound is prohibited, unless approved by an instructor.


Wat Mahadhatu, Section 5  Maharaj Road, Phranakorn, Bangkok 10200

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์: